Hợp tác thúc đẩy hoạt động đào tạo và tư vấn sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hợp tác thúc đẩy hoạt động đào tạo và tư vấn sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong tháng 7 năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (VTTC) thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (IPTC) thuộc Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hợp tác thúc đẩy hoạt động đào tạo và tư vấn sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tham dự buổi làm việc, đại diện Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ có ông Lê Mộng Lâm (Giám đốc), ông Phạm Ngọc Hiếu (Phó Giám đốc); đại diện Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn có bà Nguyễn Thị Hoàng Hạnh (Phó Giám đốc phụ trách).

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hoàng Hạnh - giới thiệu về chức năng và hoạt động Trung tâm với những nội dung thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Trung tâm có nhiệm vụ quản lý và thực hiện nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ; thực hiện các hoạt động đào tạo về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ, tư vấn trong việc quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ; tuyên truyền và phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ.

Về phía Trung tâm VTTC, Ông Lê Mộng Lâm chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Trung tâm: Tổ chức các hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ; phát triển, vận hành và khai thác mạng lưới các Điểm kết nối cung cầu công nghệ; hỗ trợ hoạt động liên kết chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp với tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương; điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ, đánh giá công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ; xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia công nghệ; tư vấn sở hữu trí tuệ; tư vấn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.

Với mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, giúp nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Trung tâm VTTC đang xây dựng Đề án phát triển hoạt động kết nối cung cầu công nghệ giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, VTTC sẽ phối hợp, hỗ trợ các tổ chức triển khai dịch vụ khai thác, cung cấp thông tin công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ, tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp. Việc này rất phù hợp với chức năng, hoạt động của Trung tâm IPTC.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất phối hợp triển khai một số hoạt động cụ thể như sau: (1) Đào tạo sở hữu trí tuệ, quản trị, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp; (2) Tư vấn về pháp lý, sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp tham gia các chương trình, dự án khoa học và công nghệ.

Thông qua nội dung phối hợp của hai Trung tâm, trong thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức, doanh nghiệp được tham gia các chương trình hợp tác đào tạo, nâng cao được nhận thức về Sở hữu trí tuệ, tiếp nhận các báo cáo phân tích thông tin, tư vấn công nghệ, từ đó nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường.