SATI

Tin tức - Sự kiện

Dịch vụ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Thực hiện các dịch vụ pháp lý cụ thể theo yêu cầu của khách hàng

Tư vấn chuyển giao, ứng dụng và Đổi mới công nghệ

Thực hiện các dịch vụ pháp lý cụ thể theo yêu cầu của khách hàng

Tư vấn đánh giá tình độ và năng lực công nghệ

Thực hiện các dịch vụ pháp lý cụ thể theo yêu cầu của khách hàng

Cơ sở dữ liệu

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ
Thực hiện các dịch vụ pháp lý cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KH&CN
Thực hiện các dịch vụ pháp lý cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA
Thực hiện các dịch vụ pháp lý cụ thể theo yêu cầu của khách hàng

Đối tác của chúng tôi